• - - - -

Postępowanie z wiertłami po przyjęciu pacjenta.

1. Przygotować odpowiedni pojemnik do dezynfekcji i opisać.
2. Przygotować odpowiedni roztwór dezynfekcyjny.
3. Prowadzić proces dezynfekcji wg instrukcji producenta.
4. Po dezynfekcji wiertła umyć (zalecane myjki ultradźwiękowe).
5. Umyte wiertła przełożyć do pojemnika z dziurkami ( sitkiem) wypłukać pod bieżącą wodą i przemyć wodą destylowaną.
6. Osuszyć.
7. Sprawdzić ich czystość przy pomocy lupy i posegregować.
8. Zestawy wierteł dla każdego pacjenta zapakować w opakowanie papierowo-foliowe i przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia.
9. Po zakończeniu procesu sterylizacji nie wolno pozostawić wierteł w sterylizatorze do następnego dnia (rdzewieją).

Wiertła i instrumenty do natychmiastowego użycia włożyć do płytek Petriego wyłożonych materiałem pochłaniającym wilgoć, umieścić w komorze autoklawu pozostawiając uchylona płytkę Petriego. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia i użyć natychmiast.

Częstotliwość kontroli wewnętrznej.

Okresowa:

przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów (spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący).

Częstotliwość minimum jeden raz na miesiąc - im częściej tym lepiej:

* dotyczy każdego sterylizatora
* dotyczy cykli o różnych parametrach
* dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie

Wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin.

Ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora: gdy < 20 l - dwa testy, gdy > 20 l - min. 3 testy.

Do inkubacji należy dołączyć tzw. próbę ślepą czyli test nie poddany sterylizacji.

Pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach.

Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny - nie).

Testy ampułkowe - muszą być poddane inkubacji do 2-ch godzin od procesu.

Bieżąca:

* fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia

* chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzona dla każdego wsadu i każdego pakietu. Dotyczy:

o kontroli ekspozycji (sprawdziany sterylizacji) - sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji

o kontrola każdego wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:
+ pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki
+ pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki

Prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia. Wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji

* kontrola każdego pakietu, zestawu - wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz opakowania. Prawidłowe wybarwienie zezwala na użycie materiału. Dokumentacja w miejscu użycia materiału sterylnego.

Sterylizacja narzędzi do natychmiastowego użycia.

Narzędzia po dezynfekcji umyte i osuszone rozkładamy na tacy i umieszczamy wskaźnik chemiczny wieloparametrowy.

Tace osłaniamy pokrywą pozostawiając ją lekko uchyloną.

Po procesie sterylizacji otwieramy sterylizator, zamykamy pokrywę i przenosimy tacę na stanowisko pracy.

Sprawdzamy wybarwienie wskaźnika chemicznego, który odpowiednio dokumentujemy - narzędzia używamy od razu.

Jeśli sterylizacja narzędzi, ze względu na rodzaj materiału - nie jest możliwa - obowiązuje dezynfekcja bardzo wysokiego poziomu i płukanie w sterylnej wodzie destylowanej - narzędzia używamy od razu.

Zapobieganie powstawania biofilmu w elementach unitu stomatologicznego.

1. Powstawaniu biofilmu sprzyja twarda woda.
2. Filtry mikrobiologiczne do linii wodnej końcówek i strzykawek linii woda - powietrze ograniczają zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
3. Okresowe płukanie unitu preparatami dezynfekcyjnymi redukuje liczbę bakterii w wypływającej wodzie.
4. W celu zredukowania liczby drobnoustrojów w wodzie wypływającej z unitu do pacjenta należy codziennie przed rozpoczęciem pracy uruchomić przepływ wody przez 2 - 3 min.

Postępowanie z narzędziami po przyjęciu pacjenta.

1. Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze preparatu dezynfekcyjnego przestrzegając pełnego ich zanurzenia.
2. Przestrzegać czasu dezynfekcji.
3. Założyć rękawice ochronne i fartuch foliowy oraz osłonić twarz.
4. Wyjąć narzędzia z roztworu i umyć pod bieżącą wodą przy pomocy szczoteczki.
5. Wypłukać narzędzia wodą destylowaną.
6. Rozłożyć narzędzia na tkaninie bawełnianej (serwecie) i osuszyć.
7. Szczoteczkę po użyciu poddać dezynfekcji, myciu, płukaniu i osuszyć.
8. Pojemnik do dezynfekcji umyć wyparzyć i osuszyć.
9. Sprawdzić przy pomocy lupy dokładność mycia i stan narzędzi.
10. Narzędzia wymagające smarowania zabezpieczyć odpowiednim preparatem.
11. Zestawy, narzędzia dla jednego pacjenta zapakować w opakowanie sterylizacyjne, a do środka włożyć odpowiedni wskaźnik chemiczny służący do kontroli procesu sterylizacji.
12. Zamknąć opakowanie sterylizacyjne.
13. Przeprowadzić proces sterylizacji uwzględniający proces suszenia.

Zasady bezpiecznego stosowania środków dezynfekcyjnych.

Preparaty dezynfekcyjne podlegają :

* ustawie o wyrobach medycznych (dot. preparatów do dezynfekcji narzędzi)
* ustawie o produktach biobójczych (dot. preparatów do dezynfekcji powierzchni)
* prawu farmaceutycznemu

Wybór preparatu należy do użytkownika.

Można stosować tylko preparaty mające:

* świadectwo rejestracji
* dopuszczenia do obrotu
* znak CE

Skuteczność biobójczą preparatu przy określonym jego stężeniu i czasie działania podaje producent.

Preparat musi mieć instrukcję w języku polskim.

Przed dezynfekcją z narzędzi należy usunąć zanieczyszczenia po materiale stomatologicznym.

Do dezynfekcji stosujemy wyłącznie:

* pojemniki o odpowiedniej wielkości
* z sitem
* ze szczelną pokrywą

Pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym musi być opisany:

* nazwą preparatu i jego stężeniem
* godzina rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji
* podpisem osoby odpowiedzialnej za dezynfekcję

Roztwór preparatu należy przygotować w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją, ściśle wg wskazań producenta.

Narzędzia podczas dezynfekcji muszą być całkowicie zanurzone w roztworze, a przestrzenie muszą być całkowicie wypełnione roztworem.

Czas dezynfekcji należy liczyć od włożenia ostatniego narzędzia.

Nie można skracać lub wydłużać czasu dezynfekcji.

Podczas pracy z preparatami dezynfekcyjnymi należy stosować środki ochrony osobistej (rękawice winylowe, fartuch foliowy, osłona twarzy).

Zasady higieniczne dotyczące narzędzi i sprzętu medycznego.

Narzędzia medyczne po użyciu podlegają:

* dezynfekcji
* myciu
* suszeniu
* przeglądowi
* pakowaniu do sterylizacji
* procesowi sterylizacji
* magazynowaniu

Wszystkie narzędzia stomatologiczne należy traktować jako skażone i bezpośrednio po użyciu należy zanurzyć je w roztworze preparatu dezynfekcyjnego o działaniu biobójczym na B, F, V, Tbc.

Dokumentacja procesu sterylizacji.

Przechowywana przez 10 lat.

Prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:

* data sterylizacji,
* nr kolejny cyklu w danym dniu,
* parametry cyklu,
* wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia,
* podpis osoby zwalniającej wsad do użycia,
* wyniki okresowej kontroli biologiczne

Dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno np. w karcie pacjenta obejmuje:

* datę sterylizacji
* datę użycia materiału sterylnego
* zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu

Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji.

This entry was posted on Tuesday, May 5th, 2009 at 2:00 am and is filed under Hobby. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.